W związku wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczących przetwarzania danych osobowych informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawach własności intelektualnej jest Kancelaria Patentowa Joanna Dziubińska z siedziba w Łodzi.

Przekazane przez Państwa i pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach postępowania przed Urzędem Patentowym RP/ Europejskim Urzędem Patentowym, EUIPO, sądami powszechnymi, NSA, Organami Międzynarodowymi i innymi organami orzekającymi w sprawach ochrony własności przemysłowej w związku z działaniami wynikających z art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr. 49  z 2001 r) oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, adres, NIP, itp.


Dane będą przetwarzane w związku  z działaniami podejmowanymi przed organami do spraw własności intelektualnej i będą trwały do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane zostały przekazane Administratorowi ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 


W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi przekazywanie ich do organów orzekających w sprawach własności intelektualnej, w związku z podejmowanymi na rzecz  klienta czynnościami; wystawianie faktur za przeprowadzane czynności, Skutkami tych czynności jest zgodne z prawem prowadzenie postępowania przed organami do spraw własności intelektualnej.