Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.dziubinska.eu (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Joanna Dziubińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Patentowa Joanna Dziubińska, ul. Wyszyńskiego 58 / 25, 94 - 047 Łódź, NIP: 727 129 50 34 (dalej jako „Administrator”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej  przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową.
 5. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna i prawna, której dane dotyczą, korzystająca ze strony internetowej www.dziubinska.eu lub usług dostępnych za pośrednictwem strony.
 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie ze Strony www.dziubinska.eu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Strony są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Strony, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
 1.      1.          Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na Stronie Internetowej, poprzez przesłanie za pośrednictwem tych danych kontaktowych wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych w wiadomości wysłanej do Administratora jest dobrowolne

 1.      2.          Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

     a)          Imię i nazwisko;

     b)          Adres e-mail;

     c)          dane adresowe;

     d)          numer telefonu;

     e)          firmę Przedsiębiorcy;

      f)          NIP

     g)          REGON

     h)          PESEL

      i)          Treść wiadomości.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

          1.Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, przypomnień. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów związanych z zapytaniem Użytkownika.

Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami dotyczącymi świadczonych przez Administratora usług.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w wiadomości mailowej również w następujących celach:

- w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

- w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach postępowania przed Urzędem Patentowym RP/ Europejskim Urzędem Patentowym, EUIPO, sądami powszechnymi, NSA, Organami Międzynarodowymi i innymi organami orzekającymi w sprawach ochrony własności przemysłowej oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z realizacją umowy z Użytkownikiem, dane osobowe takiej jak:

               a)     Imię i nazwisko;

               b)     firmę Przedsiębiorcy;

               c)     dane adresowe;

               d)     numer telefonu;

mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu realizacji usługi.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim bez wiedzy i zgody Użytkownika.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 1. Prawa Użytkownika

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą dostępnych na Stronie danych kontaktowych.

a)     Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

b)     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

c)     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

d)     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

e)     Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

f)      Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

g)     Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. PLIKI COOKIES

1 Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora usługi do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na Stronie Internetowej.

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)     Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Uzytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Administrator może gromadzić adresy IP Uzytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora do tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa.

6. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 1. INNE WAŻNE INFORMACJE
  1.                                    1.          Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia spraw związanych z ochroną własności przemysłowej.
 • tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 1.      2.          Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 1.      3.          Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: jest Kancelaria Patentowa Joanna Dziubińska, ul. Wyszyńskiego 58 / 25, 94 - 047 Łódź, wykorzystując dane kontaktowe dostępne na Stronie.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 18.03.2019.